tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Czym jest mediacja rodzinna?

mediacja rodzinna

Spośród różnych metod rozwiązywania sporów mediacja, a w tym mediacja rodzinna cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Wynika to z licznych korzyści, które płyną z jej przeprowadzenia – oczywiście pod warunkiem uzyskania przez strony konsensusu i zakończenia konfliktu. Mediacja rodzinna jest więc sposobem rozwiązania powstałego sporu. Jej cechą charakterystyczną jest to, że bierze w niej udział osoba trzecia – mediator, którego zadaniem jest pomoc skonfliktowanym stronom we wzajemnej komunikacji oraz w dojściu do akceptowalnego przez nie porozumienia.

W trakcie mediacji rodzinnej, prowadzonej na przykład przez radcę prawnego, mogą być omawiane rozmaite tematy związane ze źródłem konfliktu. Przedmiotem uzgodnień bywa między innymi ustalenie warunków: sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi, kontaktów jednej strony z dziećmi, rozstania czy zaspokojenia potrzeb rodziny, na przykład poprzez wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego. Równie ważną informacją jest to, że mediator może zostać wybrany przez strony, ale w niektórych przypadkach jego wyznaczeniem zajmuje się sąd.

Jak przebiega mediacja rodzinna?

Mediacja odbywa się w neutralnym dla stron miejscu. W trakcie jej przeprowadzania mediator objaśnia zasady i przebieg planowanego postępowania mediacyjnego, po czym prosi strony o wyrażenie zgody na mediację. Następnie odbywa się rozmowa pomiędzy stronami, wspierana przez mediatora, którego zadaniem jest między innymi łagodzenie ewentualnych napięć czy zadawanie pytań. Po zakończonym spotkaniu mediator sporządza protokół mediacji, który jest pozbawiony jakichkolwiek ocen. Podczas mediacji każda ze stron może w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w postępowaniu mediacyjnym. Warto pamiętać również o tym, że mediacja jest nie tylko dobrowolna, ale i poufna.