tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Co podlega podziałowi majątku?

podział majątku po pogrzebie

Rozwód to trudny i emocjonalnie obciążający czas dla małżonków, a jedną z konsekwencji rozwodu jest często konieczność podzielenia majątku małżeńskiego w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym prawem. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jak wygląda ten proces.

Podział majątku małżonków

W polskim prawie istnieje instytucja majątku wspólnego małżonków, która regulowana jest przede wszystkim przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Majątek wspólny małżonków obejmuje mienie nabyte przez małżonków podczas trwania małżeństwa. Majątek wspólny małżonków obejmuje wyłącznie aktywa (np. nieruchomości, pojazdy, środki na kontach bankowych), które zostały nabyte przez małżonków po zawarciu małżeństwa. Sąd w postępowaniu o podział majątku wspólnego, co do zasady nie dzieli długów zaciągniętych w trakcie małżeństwa. W przypadku majątku wspólnego obowiązuje zasada równości udziałów, co oznacza, że każdy małżonek jest właścicielem połowy wartości majątku wspólnego.

Co nie podlega podziałowi majątku?

Niektóre składniki majątkowe są wyłączone z majątku wspólnego. Majątek osobisty każdego z małżonków tworzą przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, odziedziczone lub otrzymane w darowiźnie. Odrębny majątek nie podlega podziałowi. Podział majątku wspólnego może być dokonany w drodze porozumienia stron, a w razie sporu konieczne jest rozstrzygnięcie sprawy przez sąd. W przypadku potrzeby rozliczania przesunięć majątkowych pomiędzy majątkiem wspólnym a majątkami osobistymi małżonków — sprawa taka może stać się skomplikowana i warto zasięgnąć pomocy radcy prawnego, bądź adwokata z Olsztyna, specjalizującego się w sprawach podziału majątku i zniesienia współwłasności. Sprawy o podział majątku wspólnego rozstrzyga sąd rejonowy właściwy według miejsca położenia tego majątku.